Our Feeds

Tuesday, 7 July 2015

chandravati primary school.sidhpur patan bharatsinh

અન્ય જિલ્લામાંથી પાટણ જિલ્લામાં આવવા માગતા શિક્ષક મિત્રો પોતાના નામ પર CLICK કરી પોતાનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી લેવો.. સદર અરજી તમોને RPAD દ્વારા પણ મોકલવામાં આવેલ છે. કોલ લેટરની સાથે જિલ્લાફેર બદલીના કેમ્પના સ્થળ,સમય તથા તારીખની વિગતો તથા બિડાણની યાદી જણાવેલ છે જેની સંબંધ કર્તાઓએ નોંધ લેવી.


અન્ય જિલ્લામાંથી પાટણ જિલ્લામાં આવવા માગતા શિક્ષક મિત્રો પોતાના નામ પર CLICK કરી પોતાનો કોલ લેટર ડાઉનલોડ કરી લેવો.. સદર અરજી તમોને RPAD દ્વારા પણ મોકલવામાં આવેલ છે. કોલ લેટરની સાથે જિલ્લાફેર બદલીના કેમ્પના સ્થળ,સમય તથા તારીખની વિગતો તથા બિડાણની યાદી જણાવેલ છે જેની સંબંધ કર્તાઓએ નોંધ લેવી.

Subscribe to this Blog via Email :
Previous
Next Post »