Our Feeds

મંગળવાર, 7 માર્ચ, 2017

www.shreechandravatischool.com

જિલ્લા પંચાયત સેવા પસંદગી સમિતિ ધ્વારા લેવાયેલ સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાના પ્રોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટ જોંવા અહી કલીક કરો.(નોધઃ- જે જિલ્લાનું જે સંવર્ગનું પરિણામ જાહેર થયેલ હશે,તે જ જિલ્લાનું પ્રોવીઝનલ મેરીટ લીસ્ટ જોવા મળશે.)

Subscribe to this Blog via Email :
Previous
Next Post »